O nama

Savjet mladih Grada Opatije je prvi puta osnovan Odlukom Gradskog vijeća Grada Opatije od 31. svibnja 2007. godine. Savjet mladih je savjetodavno tijelo predstavničkog tijela koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Mladi su osobe s prebivalištem ili boravištem na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj za koju se osniva savjet mladih, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u savjetima mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih, prema Zakonu o savjetima mladih (NN 41/14):

 •  raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji su od interesa za mlade
 • u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, te način rješavanja navedenih pitanja
 • putem svojih predstavnika sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
 • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
 • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
 • predlaže i daje na odobravanje predstavničkom tijelu jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada savjeta mladih
 • po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice savjeta mladih
 • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
 • obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade. Savjet mladih Grada Opatije se sastoji od devet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

Članove Savjeta mladih Grada Opatije u četvrtom sazivu izabralo je Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici Gradskog vijeća održanoj 27. svibnja 2014. godine. Za članove su izabrani Goran Baretić, Ivan Cerovac, Paolo Jakovašić, Anamarija Martinčić, Moreno Milenković, Maja Mirković, Igor Puhar, Ivan Vidaković, Jelena Živanović. Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih za predsjednika je izabran Ivan Cerovac, dok je Ivan Vidaković izabran za zamjenika predsjednika.

Članovi Savjeta mladih Grada Opatije u trećem mandatu (2012.-2014.):

Predsjednik: Danko Žitinić

Zamjenik predsjednika: Paolo Jakovašić

Članovi: Goran Baretić, Denis Bolić, Ivan Cerovac, Niccol Heraković, Sven Pupavac (ostavka), Ivan Vidaković i Jelena Živanović

Hrvatski sabor donio je 21.03.2014. godine novi Zakon o savjetima mladih (NN/14).

U nastavku možete pronaći važne dokumente i akte koji reguliraju javne politike prema mladima i za mlade, prava djece i mladih, organizirano djelovanje mladih i slično:

1. Odluke i akti (Grada Opatija i RH)

 • Odluka o Savjetu mladih Grada Opatije (SN PGŽ 23/14)
 • Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 23/07)
 • Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 47/09)
 • Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije(SN PGŽ 5/12)
 • Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ 15/14)
 • Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)
 • Vlada Republike Hrvatske (2009) Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. Godine
 • Vlada Republike Hrvatske (2002) Nacionalni program djelovanja za mlade od 2003. do 2008. godine

2. Razni međunarodni akti koji se odnose na mlade iz Europske unije i svijeta